آقای دکتر
ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳  کلمات کلیدی: به تو چه ، دکترای ادبیات فارسی

داشتم کتاب دستور تاریخی دکتر خسرو فرشیدورد را می خواندم...

محمد گفت: رضا بدو ببین شبکه یک دارد در مورد ادبیات حرف می زند!

کتاب را بستم و رفتم توی اتاقی که پر بود از دانشجوهای ادبیات...

مجری تکانی به خود داد و گفت:

آقای دکتر لطف کنید چند سطری در مورد پروین حرف بزنید...

آقای دکتر با حالتی جدی شروع کرد:

محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

بعد صدایش را تغییر داد و با حالتی آرام گفت:

مست گفت ای دوست این پیراهن است،‌ افسار نیست

و همین طور با دو صدا شعر را تا آخر خواند و دست آخر هم گفت:

پروین در شعرش یک طنز تند داشته...

مجری برنامه به به و چه چهی راه انداخت و گفت:

خوب آقای دکتر، حالا از سعدی حرف بزنید...

در حالی که کتاب دستور تاریخی دکتر خسرو فرشیدورد را باز می کردم،

 لبخندی زدم و از اتاق بیرون آمدم...