پیتزا
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۱  کلمات کلیدی:
بلند شد کمی قدم زد و گفت: این محمد هم با این قرآنش...

گفتم: قرآن را که خدا نازل کرده نه پیامبر!

خندید و گفت: محمد در سفر های تجاریش این چیز ها را از این و آن یاد گرفت و به اسم خدا به خورد مردم داد...

اصلاً ما قبل از اسلام زردشت و اوستا را داشتیم که بهتر از این حرف ها را می زدند...

کمی نگاهش کردم و گفتم آن قرآن را که همیشه سر طاقچه تان بود اقلاً...

پرید وسط حرفم و گفت: برو بابا آن را که فروختم پنج هزار تومان و پولش را هم دادم پیتزا خریدم....