مختار و موهيول
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱  کلمات کلیدی:
گفت اين مختار هم آدم درستي نبوده!
گفتم: چه دليلي بر نا درستيش مي بيني؟!
گفت: همين که دنبال قدرت بوده،
نشان مي دهد که خون امام(ع) را بهانه کار خودش کرده...
گفتم: تا در مورد مختار و زمانش مطالعه اي نداشته باشي 
نمي تواني در مورد کارهاي او نظر قطعي بدهي!
گفت: مطالعه براي چه؟! ميرباقري چهره اش را نشان داده ديگر...!
گفتم: مختار را بايد با حوادث زمان خودش سنجيد،‌نه با حوادث زمان ما
علي پريد وسط حرفمان که:
بابا بگذاريد ببينم عالي جناب موهيول،
بالاخره با چه کسي ازدواج مي کند...